ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

រាជធានីភ្នំពេញ

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

  : +855 23 724 809 / 428 246
: info@mptc.gov.kh
 : www.mptc.gov.kh
  : អាគារលេខ១៣ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស(៩៣) រាជធានីភ្នំពេញ លេខទូរស័ព្ទ : +855 23 724 809 / 428 246 សារអេឡិចត្រូនិច: info@mptc.gov.kh

Open With Google Map
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
គេហទំព័រ : www.mptc.gov.kh
សារអេឡិចត្រូនិច : info@mptc.gov.kh
លេខទូរស័ព្ទ : +855 23 724 809 / 428 246
អាស័យដ្ឋាន :

អាគារលេខ១៣ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស(៩៣) រាជធានីភ្នំពេញ

លេខទូរស័ព្ទ : +855 23 724 809 / 428 246

សារអេឡិចត្រូនិច: info@mptc.gov.kh

ព័ត៌មានលម្អិត