ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និង​អធិការកិច្ច

រាជធានីភ្នំពេញ

ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និង​អធិការកិច្ច

  : +855 23 221 417 / 23 213 571
: info@monasri.gov.kh
 : www.monasri.gov.kh
  : អគារលេខ ១២៦ ផ្លូវលេខ ៣ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ លេខទូរស័ព្ទ :  +855  23 221 417 / 23 213 571 សារអេឡិចត្រូនិច: info@monasri.gov.kh

Open With Google Map
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
គេហទំព័រ : www.monasri.gov.kh
សារអេឡិចត្រូនិច : info@monasri.gov.kh
លេខទូរស័ព្ទ : +855 23 221 417 / 23 213 571
អាស័យដ្ឋាន :

អគារលេខ ១២៦ ផ្លូវលេខ ៣ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

លេខទូរស័ព្ទ :  +855  23 221 417 / 23 213 571

សារអេឡិចត្រូនិច: info@monasri.gov.kh

ព័ត៌មានលម្អិត