វិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ

រាជធានីភ្នំពេញ

វិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ

  : +855 23 966 449
: info@niph.org.kh
 : niph.org.kh
  :   មហាវិថីប៉ែននុតផ្លូវ (289) រាជធានីភ្នំពេញ លេខទូរស័ព្ទ: +855 23 966 449 សារអេឡិចត្រូនិច:  info@niph.org.kh

Open With Google Map
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
គេហទំព័រ : niph.org.kh
សារអេឡិចត្រូនិច : info@niph.org.kh
លេខទូរស័ព្ទ : +855 23 966 449
អាស័យដ្ឋាន :

  មហាវិថីប៉ែននុតផ្លូវ (289) រាជធានីភ្នំពេញ

លេខទូរស័ព្ទ: +855 23 966 449

សារអេឡិចត្រូនិច:  info@niph.org.kh

ព័ត៌មានលម្អិត