សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ

រាជធានីភ្នំពេញ

សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ

  : +855 23 986 417
:
 : www.rufa.edu.kh
  :   វិថី ព្រះអង្គយុគន្ធរ (19), រាជធានី​ភ្នំពេញ លេខទូរស័ព្ទ: +855 23 986 417

Open With Google Map
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
គេហទំព័រ : www.rufa.edu.kh
សារអេឡិចត្រូនិច :
លេខទូរស័ព្ទ : +855 23 986 417
អាស័យដ្ឋាន :

 

វិថី ព្រះអង្គយុគន្ធរ (19), រាជធានី​ភ្នំពេញ

លេខទូរស័ព្ទ: +855 23 986 417

ព័ត៌មានលម្អិត