ឱសថស្ថាន សូលីណា (PHARMSCIE SOLINA)

រាជធានីភ្នំពេញ

ឱសថស្ថាន សូលីណា (PHARMSCIE SOLINA)

  : +855 16 241 211
:
 :
  : No 144 AEo ផ្លូវព្រះត្រសក់ផ្អែម៦៣ សង្កាត់ចតុមុខ រាជធានីភ្នំពេញេ លេខទូរស័ព្ទ៖  +855 16 241 211

Open With Google Map
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
គេហទំព័រ :
សារអេឡិចត្រូនិច :
លេខទូរស័ព្ទ : +855 16 241 211
អាស័យដ្ឋាន :

No 144 AEo ផ្លូវព្រះត្រសក់ផ្អែម៦៣ សង្កាត់ចតុមុខ រាជធានីភ្នំពេញេ

លេខទូរស័ព្ទ៖  +855 16 241 211

ព័ត៌មានលម្អិត